بسته ی آموزشی هوشمند جهش نسل جدید آموزش

بسته ی آموزشی هوشمند جهش ریاضی ویژه ی پایه های تحصیلی هفتم ،هشتم و نهم تا آخر تابستان در سراسر حوزه های بسیج دانش آموزی کشور و سایت بسیج هوشمند قابل تهیه می باشد.دانش آموزان، اولیاء و مدیران مدارس می توانند برای تهیه این بسته های آموزشی به حوزه های بسیج دانش آموزی شهر یا منطقه آموزشی خود مراجعه نمایند.این بسته آموزشی اولین بسته آموزشی هوشمند تشریحی کشور می باشد که محتوای ریاضی سالهای هفتم ، هشتم و نهم را با روشی جذاب و موثر در 12 مرحله یعنی 8 مرحله آموزشی و 4 مرحله سنجشی با استفاده از یک برنامه هوشمند آموزشی به دانش آموزان ارایه می کند.